Intermedia glossary

GLOSSARY

Pričujoči slovar vsebuje izraze, ki se uporabljajo za opisovanje pojmov s področja umetnosti in naprednih tehnologij.

Sestavil ga je Dmitry Bulatov (Nacionalni center za sodobno umetnost, Baltski oddelek, Rusija) ob podpori strokovnih svetovalcev s tehnološkega inštituta MIT v Massachusettsu (Cambridge, Massachusetts, ZDA), Art & Science Collaborations, Inc. (ASCI, New York, ZDA), ZKM Center for Art- and Mediatechnology (Karlsruhe) ter s pomočjo Georgea Gesserta, Tatiane Gorjucheve, Davida Darrowa, Konstantina Miteneva, Ionat Zurrove in Roya Ascotta.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 15 names in this directory beginning with the letter B.
Bakterije
Enocelični živi organizmi, običajno premera približno enega mikrona. Bakterije so ene izmed najstarejših, najpreprostejših in najmanjših oblik celic. Glej Celica.

Bazni par (bp)
Je par dušičnih baz (adeninske in timinske ali gvaninske in citozinske), ki je med seboj povezan s šibkimi vezmi. Dva sestavna trakova DNK sta z vezmi baznih parov med seboj povezana v obliki dvojne vijačnice.

Beljakovina (protein)
Kompleksen polimer, sestavljen iz 20 aminokislin (pravzaprav je aminokislin več, toda te nastanejo pri dodatnih kemijskih spremembah). Beljakovine so nujno potrebne za preživetje celic. So sestavni del njihovega ogrodja, katalizirajo kemijske reakcije ter izvajajo uravnalne funkcije in funkcije transporta. Vsaka beljakovinska molekula v živi celici ima kompleksno prostorsko strukturo. GlejPolimer, Aminokisline.

Biočip
Analitična podatkovna zbirka v velikosti nekaj centimetrov, s pomočjo katere bi lahko dobili informacije o stanju vseh genov določenega organizma. Biočipe razvrščamo na oligonukleotide ter komplementarne DNK (cDNK) biočipe: prvi tip vsebuje manjše odseke DNK, ki običajno pripadajo istemu genu, drugi pa daljše odseke genov, tj. do 1000 nukleotidov, ki se robotsko nanašajo na površino. Glej tudi DNK.

Bioetika
Ekološka odgovornost do biosfere. V tej izdaji se nanaša na aplikacijo moralnih diskurzov na področje biomedicinskih tehnologij.

Biomimetična simulacija
Simulacija, kopirana neposredno iz živega preko celičnih avtomatov, genskih algoritmov, modelov kolektivne inteligence, dinamične morfogeneze itd. Biomimetična simulacija črpa iz treh tipov delovanja živega: samoregulacije, samoohranitve, samoreprodukcije.

Bioreaktor
Nadzorovano umetno okolje, oblikovano za spodbujanje življenjskih procesov; pogosto ga povezujemo z gojenjem kultur in sistemi tkivnega inženiringa.

Biošovinizem
Predsodek, da so biološki sistemi sami po sebi tako superiorni, da bodo zmeraj imeli monopol nad samo-razmnoževanjem in inteligenco.

Biota
Kibernetična skupnost za raziskavo postbioloških modelov.

Biotehnologija
Na seznam področij, ki jih zajema ta izraz, spadajo rekombinantna DNK, rastlinske tkivne kulture, spajanje genov, encimski sistemi, gojenje rastlin, meristemske kulture, celične kulture sesalcev, imunologija, molekularna biologija, fermentacija in druga področja. Je študija tehnik, ki jih uporabljamo za proizvodnjo produktov iz organizmov, rastlin ali njihovih posameznih delov, za potrebe biotehnološke industrije. Glej tudi Celica, DNK, Encim, Rekombinantna DNK, Tkivna kultura.

Biotelematika
Vrsta biointegriranih metod, ki jih uporabljamo za prenos in obdelavo informacij.

Blastocista (Blastula pri sesalcih)
Skupina celic (trofoblast), ki obkroža notranjo množico celic in s tekočino napolnjeno votlino (blastocel ali segmentacijska votlina).

Blastomera
Celica, ki nastane z delitvijo oplojenega jajčeca.

Bot (softverski robot, softbot)
Računalniški program, ki avtonomno opravlja delo uporabnika ali programa, ali simulira neko človekovo dejavnost. Glej tudi Nanorobot, Nevrobot.

Bralni okvir
Izbrana sekvenca nukleotidov, ki se začne na točno določeni točki in se nato razcepi v posamezne kodone. Bralni okvir se spremeni, če mu odvzamemo ali dodamo enega ali več nukleotidov – s tem ustvarimo novo sekvenco kodonov za branje. Na primer, sekvenco CATGGT običajno beremo kot zaporedje kodonov CAT in GGT. Če bi med začetna C in A vstavili dodaten nukleotid adenozin (A), bi dobili sekvenco CAATGGT in v spremenjenem bralnem okvirju dva nova (drugačna) kodona (CAA in TGG), ki kodirata nekaj povsem drugačnega. Glej DNK, Kodon, Mutacija, Nukleotid.


Submit a name