Intermedia glossary

GLOSSARY

Pričujoči slovar vsebuje izraze, ki se uporabljajo za opisovanje pojmov s področja umetnosti in naprednih tehnologij.

Sestavil ga je Dmitry Bulatov (Nacionalni center za sodobno umetnost, Baltski oddelek, Rusija) ob podpori strokovnih svetovalcev s tehnološkega inštituta MIT v Massachusettsu (Cambridge, Massachusetts, ZDA), Art & Science Collaborations, Inc. (ASCI, New York, ZDA), ZKM Center for Art- and Mediatechnology (Karlsruhe) ter s pomočjo Georgea Gesserta, Tatiane Gorjucheve, Davida Darrowa, Konstantina Miteneva, Ionat Zurrove in Roya Ascotta.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 65 names in this directory
A- (B-) biologija
Izraza opredeljujeta biološki status: »A« pomeni povsem naravno, »B« pa umetno biološko. A- (B-) biologija

Algoritem
Eksplicitni postopek za reševanje identičnih ali podobnih problemov ali nalog.

Aminokisline
Organske molekule, ki so osnovni gradniki beljakovin. Znanih je približno dvesto aminokislin, od katerih jih dvajset redno srečujemo pri vseh vrstah živih organizmov. Glej Protein (beljakovina).

Asembler (sestavljalnik)
Molekularni stroj, ki ga lahko programiramo tako, da zna proizvesti skoraj vsako molekularno strukturo ali napravo iz preprostejših kemičnih gradnikov. Glej Replikator, Delni asembler.

Asistirana reproduktivna tehnologija (ART)
So vse oblike zdravljenja oz. posegov, ki vključujejo kirurško odstranitev jajčec iz ženskih jajčnikov in njihovo združevanje s spermo, z namenom, da se ženski pomaga zanositi. Med metode ART tehnologije spadajo: umetna oploditev izven telesa, prenos spolnih celic v jajcevode (t. i. GIFT – gamete intrafallopian transfer) in prenos oplojenih spolnih celic v jajcevode (zygote intrafallopian transfer).

Atom
Najmanjši del kemičnih elementov (s premerom približno treh deset-milijardink metra). Atomi so osnovni gradniki molekul in vseh trdnih objektov; sestavljeni so iz oblaka elektronov, ki obkrožajo gosto jedro, sto tisočkrat manjše od samega atoma.

Avatar
Elektronski predstavnik osebe znotraj virtualnega okolja (običajno v obliki animirane entitete).

Avtomatizirani inženiring
Uporaba računalnikov za izvajanje inženirskega oblikovanja; na končni stopnji proizvajanje natančnih oblik iz grobih specifikacij z malo ali brez človeške pomoči. Avtomatizirani inženiring je specializirana oblika umetne inteligence. Glej Umetna inteligenca.

Bakterije
Enocelični živi organizmi, običajno premera približno enega mikrona. Bakterije so ene izmed najstarejših, najpreprostejših in najmanjših oblik celic. Glej Celica.

Bazni par (bp)
Je par dušičnih baz (adeninske in timinske ali gvaninske in citozinske), ki je med seboj povezan s šibkimi vezmi. Dva sestavna trakova DNK sta z vezmi baznih parov med seboj povezana v obliki dvojne vijačnice.

Beljakovina (protein)
Kompleksen polimer, sestavljen iz 20 aminokislin (pravzaprav je aminokislin več, toda te nastanejo pri dodatnih kemijskih spremembah). Beljakovine so nujno potrebne za preživetje celic. So sestavni del njihovega ogrodja, katalizirajo kemijske reakcije ter izvajajo uravnalne funkcije in funkcije transporta. Vsaka beljakovinska molekula v živi celici ima kompleksno prostorsko strukturo. GlejPolimer, Aminokisline.

Biočip
Analitična podatkovna zbirka v velikosti nekaj centimetrov, s pomočjo katere bi lahko dobili informacije o stanju vseh genov določenega organizma. Biočipe razvrščamo na oligonukleotide ter komplementarne DNK (cDNK) biočipe: prvi tip vsebuje manjše odseke DNK, ki običajno pripadajo istemu genu, drugi pa daljše odseke genov, tj. do 1000 nukleotidov, ki se robotsko nanašajo na površino. Glej tudi DNK.

Bioetika
Ekološka odgovornost do biosfere. V tej izdaji se nanaša na aplikacijo moralnih diskurzov na področje biomedicinskih tehnologij.

Biomimetična simulacija
Simulacija, kopirana neposredno iz živega preko celičnih avtomatov, genskih algoritmov, modelov kolektivne inteligence, dinamične morfogeneze itd. Biomimetična simulacija črpa iz treh tipov delovanja živega: samoregulacije, samoohranitve, samoreprodukcije.

Bioreaktor
Nadzorovano umetno okolje, oblikovano za spodbujanje življenjskih procesov; pogosto ga povezujemo z gojenjem kultur in sistemi tkivnega inženiringa.

Biošovinizem
Predsodek, da so biološki sistemi sami po sebi tako superiorni, da bodo zmeraj imeli monopol nad samo-razmnoževanjem in inteligenco.

Biota
Kibernetična skupnost za raziskavo postbioloških modelov.

Biotehnologija
Na seznam področij, ki jih zajema ta izraz, spadajo rekombinantna DNK, rastlinske tkivne kulture, spajanje genov, encimski sistemi, gojenje rastlin, meristemske kulture, celične kulture sesalcev, imunologija, molekularna biologija, fermentacija in druga področja. Je študija tehnik, ki jih uporabljamo za proizvodnjo produktov iz organizmov, rastlin ali njihovih posameznih delov, za potrebe biotehnološke industrije. Glej tudi Celica, DNK, Encim, Rekombinantna DNK, Tkivna kultura.

Biotelematika
Vrsta biointegriranih metod, ki jih uporabljamo za prenos in obdelavo informacij.

Blastocista (Blastula pri sesalcih)
Skupina celic (trofoblast), ki obkroža notranjo množico celic in s tekočino napolnjeno votlino (blastocel ali segmentacijska votlina).

Blastomera
Celica, ki nastane z delitvijo oplojenega jajčeca.

Bot (softverski robot, softbot)
Računalniški program, ki avtonomno opravlja delo uporabnika ali programa, ali simulira neko človekovo dejavnost. Glej tudi Nanorobot, Nevrobot.

Bralni okvir
Izbrana sekvenca nukleotidov, ki se začne na točno določeni točki in se nato razcepi v posamezne kodone. Bralni okvir se spremeni, če mu odvzamemo ali dodamo enega ali več nukleotidov – s tem ustvarimo novo sekvenco kodonov za branje. Na primer, sekvenco CATGGT običajno beremo kot zaporedje kodonov CAT in GGT. Če bi med začetna C in A vstavili dodaten nukleotid adenozin (A), bi dobili sekvenco CAATGGT in v spremenjenem bralnem okvirju dva nova (drugačna) kodona (CAA in TGG), ki kodirata nekaj povsem drugačnega. Glej DNK, Kodon, Mutacija, Nukleotid.

Celica
Z membrano omejena enota, običajno premera nekaj mikronov. Vse rastline in živali so sestavljene iz ene ali več celic (človeško telo recimo sestavlja na milijone celic). Načelno vsebuje vsaka celica večceličnih organizmov jedro, v katerem se nahajajo vse genske informacije tega organizma.

Celični inženiring
Metoda oblikovanja novih tipov celicna osnovi gojenja, hibridizacije in rekonstrukcije. GlejCelica.

Čip
Integrirano vezje (ali čip) je mikrovezje, sestavljeno iz množice elektronskih elementov, ki so na skupnem substratu iz polprevodniškega materiala med seboj povezani v električno vezje. Vezje vsebuje poleg aktivnih (tranzistor, dioda,...) tudi pasivne elemente (upor,kondenzator...).

Degeneza
Izključevanje genov ali genskih struktur določenega organizma z namenom razvijanja novih lastnosti tega organizma. Glej Gen, Mutacija, Umetnost himere.

Delni asembler (sestavljalnik)
Sestavljalnik z vgrajenimi omejitvami uporabe (recimo takšnimi, ki otežujejo ali onemogočajo tvegano uporabo ali ne dovoljujejo izdelave določenih stvari). Glej Sestavljalnik (asembler).

Diferenciacija
V splošnem je to naraščajoča specializacija v organizaciji različnih delov zarodka v procesu razvoja večceličnega organizma iz nediferenciranega oplojenega jajčeca. Če pa se nanaša na celice, pa pomeni razvoj celic s specializirano strukturo in funkcijo iz nespecializiranih celic prednic, ki se pojavi pri razvoju zarodka ter pri kasnejši nadomestitvi določenih tipov celic iz trajno nespecializiranih matičnih celic. Glej tudi Celica.

Digitalne tehnologije
Tiste naprave ali sistemi, ki lahko ustvarjajo, dokumentirajo, obdelujejo, sprejemajo, oddajajo ali prikazujejo informacije, ki so predstavljene v binarni kodi enic in ničel.

DIY: “naredi sam”
Princip, ki označuje lastno izdelavo nečesa, kar sicer lahko kupimo že narejeno v trgovini ali delo, ki ga opravimo sami, namesto, da zanj najamemo strokovnjaka.

DNK (deoksiribonukleinska kislina)
Molekule DNK so dolge verige, sestavljene iz štirih vrst nukleotidov; vrstni red teh nukleotidov določa potrebne informacije za izgradnjo beljakovinskih molekul. Le-te nato sestavljajo glavni del molekularne strukture vsake celice. DNK je genski material celic. Dolžino molekularnega odseka DNK običajno merimo s številom nukleotidnih parov, ki jih vsebuje. Glej Nukleotid, RNK.

Encim
Beljakovina, ki deluje kot katalizator v biokemičnih reakcijah.

Evkarionti
Celice ali organizmi z notranjim jedrom, zaščitenim z membrano ter drugimi dobro razvitimi znotrajceličnimi strukturami. Med evkarionte spadajo vsi organizmi razen virusov, bakterij in modrozelenih alg. Glej tudi Prokarionti.

Evolucija
Proces, pri katerem je populacija samo-razmnožujočih se entitet podvržena variaciji, uspešni primerki se nato širijo in postanejo osnova nadaljnje variacije. Glej Selekcija.

Fenotip
Fizična zgradba oz. lastnosti organizma, določene z interakcijo med njegovo genetsko zgradbo ter okoljem.

Filogeneza
Zaporedje dogodkov v procesu evolucije določene vrste. Glej Vrsta.

Gen
Naravna enota dednega materiala, ki predstavlja fizično osnovo za prenos lastnosti živih organizmov od generacije do generacije. Glej DNK, beljakovine (proteini).

Genetika
Področje biologije, ki se ukvarja z dednostjo. Raziskuje način delovanja genov in njihovega prenašanja od staršev na potomce.

Genetska umetnost (Ars Genetica)
Umetniško področje, ki se osredotoča na oblikovanje organizmov z danimi dednimi estetskimi značilnostmi. Tradicionalna interpretacija pojma temelji na genetiki populacij (študije osrednjih dejavnikov evolucije: dednosti, variabilnosti, selekcije) in genetiki mutacij (študije izvora mutacij).

Genetski inženiring
Veja v biotehnologiji. Človekovo selektivno in načrtno spreminjanje genov (genskega materiala). Izraz se je pričel uporabljati v zelo širokem smislu, vključno z manipulacijo in spreminjanjem genskega materiala (sestavnosti) določenega organizma na način, da mu omogoča proizvodnjo endogenih beljakovin z lastnostmi, ki so drugačne od tradicionalnih (zgodovinskih/tipičnih), ali celo proizvodnjo povsem drugačnih (tujih) beljakovin. Glej Biotehnologija.

Genetski kod
Skupina treh kodnih zapisov v DNK, ki določa vse aminokisline. Glej Kodon, Trojček.

Genom
Celoten dedni material v celici ali celotno zaporedje DNK. Človeški genom sestavlja 3,3 milijarde nukleotidov, ki določajo približno 30.000 genov (tj. približno 100.000 parov nukleotidov na gen), bakterijski genom — od 600.000 nukleotidov / 600 genov (intracelični paraziti) do 6–8 milijonov nukleotidov / 5.000–6.000 genov (prosto delujoče bakterije).

Genomika
Analiza celotnega genoma (celotne skupine genov) določenenga organizma; razkriva informacije o genski in beljakovinski sestavi celic. Specifičen biotehnološki diskurz, ki zajema tako temeljne raziskave (glej Projekt človeški genom) kot celo vrsto medicinskih genetskih praks; tudi zbirka posebnih jezikov, družbenih konfliktov, političnih kampanj, mitov in znanja, upanja in groženj človekovemu obstoju.

Genomski kič
Umetniška dela, zasnovana na ideji s področja biotehnologije, izvedena na nivoju poigravanja z zastavljenim vprašanjem, z uporabo tradicionalnih medijev, ne da bi zadevala bistvo same tehnologije.

Genotip
Celotna dedna sestava, ki jo posameznik podeduje od staršev; genska sestava organizma. Glej tudi Fenotip.

Genska karta
Določitev relativnega položaja genov v DNK molekuli (kromosom ali plazmid) ter razdalje med njimi – v veznih ali fizičnih enotah.

Hardver (strojna oprema)
Vse mehanske, magnetne, električne in elektronske naprave ali njihovi deli, iz katerih so sestavljeni računalniki, krmilniki, roboti itd.rač

Hibrid
Rezultat parjenja dveh organizmov različnih vrst ali dveh gensko zelo različnih pripadnikov iste vrste. gen

Hibridizacija
Naravno ali umetno križanje med pripadniki različnih vrst organizmov.gen

Himera (kimera)
a) (biol.) organizem, ki je sestavljen iz genetsko različnih tkiv ali posameznih delov. b) (mitol.) pošast z levjo glavo, kozjim trupom in zmajevim repom, ki bruha ogenj. c) fantastična, nerealistična ideja ali sanje. d) domišljijska pošast, sestavljena iz delov različnih živali.

Hipertekst (nadbesedilo)
Računalniški sistem za povezovanje besedila in drugih podatkov s pomočjo navzkrižnega sklicevanja, ki omogoča hiter dostop ter enostavno objavljanje in iskanje komentarjev.

Hipo-tehno-zoologija
Področje zoologije, ki nastaja iz bolj prikrite plati pozitivistične zoologije preko tehnoloških modelov.

Hologram
Na videz tridimenzionalna, lasersko projicirana podoba. rač

Imersiven (potopitven)
Ustvarjajoč popolno slušno in vizualno okolje, ki pri uporabniku povzroči občutek potopitve (popolne obkroženosti) v tako nastalo navidezno okolje. rač

Imersivna tehnologija (potopitvena tehnologija)
Vrsta interaktivne spletne tehnologije, ki ustvarja popolno slušno in vizualno okolje, prek katerega se oddaljeni uporabniki znajdejo v virtualnem prostoru, kjer poteka naravna interakcija. Potopitveno okolje je okolje, ki s pomočjo določenih tehnologij zagotavlja popoln učinek navzočnosti. rač

In vitro
Zunaj živega organizma ali naravnega sistema; običajno se nanaša na umetne eksperimentalne sisteme, kot so celične kulture, brezcelični ekstrakti itd.

In vivo
Znotraj živega organizma ali naravnega sistema.

Instalacija (postavitev)
Umetniška oblika, ki se je uveljavila v 1950. in vključuje ustvarjenje zaokrožene estetske ali senzorične izkušnje posebej za določeno okolje oziroma razstavni prostor ter pogosto spodbuja gledalca k aktivni vključitvi v umetniško delo. Pogosto vsebuje več različnih medijev, od vsakdanjih predmetov do videa, zvoka in drugih računalniško podprtih sistemov.

Interaktivna umetnost
Umetnost, ki v ustvarjalni proces vključuje gledalca. Interaktivno umetniško delo šele z gledalčevo interakcijo (v obliki fizičnega dejanja – uporabe telesa, okončin, glasu, možganskih valov, dihanja itd.) doseže svoj namen.

Interaktivnost
Komunikacijski proces, ki se odvija med človekom in računalniškim programom.

Interdisciplinarnost
Sodelovanje različnih akademskih in znanstvenih disciplin s skupnimi cilji ter prehajanje spoznanj iz ene znanosti v drugo pri reševanju določenih problemov ali nalog.

Inženiring
Uporaba znanstvenega znanja ter metode poskusov in napak za oblikovanje sistemov. Glej Znanost.

Izražanje genov
Proces, v katerem se v genih zapisani podatki pretvarjajo v strukture in funkcije celice. Med izražene gene spadajo tisti, ki so transkribirani v mRNK ter nato prevedeni v beljakovine, pa tudi tisti, ki so transkribirani v RNK, a niso preneseni v beljakovine (npr. transfer in ribosomske RNK). Glej Gen, Transkripcija, RNK.

Izvorna/matična celica
Nediferencirana celica pri zarodku ali odraslem, ki se lahko neomejeno podvojuje in predstavlja osnovo za enega ali več različnih tipov celic. Pri odraslih je to nediferencirana celica, iz katere nastajajo nekatera obnovljiva tkiva (kri, koža itd.). Glej Totipotenca.


Submit a name